• Regulamin sklepu bellohome.pl

Regulamin  bellohome.pl  obowiązujący od 01.01.2022 roku,

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym bellohome.pl

prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem witryny  bellohome.pl   i Sprzedającym jest

firma WAREHOUSE Wioleta Piątkowska Hucisko 51 36-147 Niwiska Nip: 8141583410

 

2. bellohome.pl to sklep internetowy dostępny na witrynie www.ware-house.pl gdzie bezpiecznie można kupić artykuły

potrzebne do wyposażenia i urządzenia wnętrz.  bellohome.pl   dokłada starań, aby na

każdym etapie kupowanie było proste i nie sprawiało żadnych problemów. W przypadku

pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt.

3. Kupujący może się kontaktować z Właścicielem Sklepu:

a. pod adresem e-mail: biuro.warehouse@gmail.com

b. pod numerem telefonu: 884991298,

c. bądź listownie na adres: Warehouse Hucisko 51 36-147 Niwiska

4. Kupującym w sklepie internetowym  bellohome.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna

lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej

prawem.

5. Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz do krajów Unii Europejskiej.

6. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z

niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub

umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§2 Wymagania techniczne

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownik

powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub

Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 2.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie

starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script.

2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o

celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także

możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do

informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w

wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji

usługi znajdują się w polityce prywatności.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na

umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem

www.bellohome.pl   z wykorzystaniem Konta Klienta.

2. Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie sklepu internetowego po wprowadzeniu adresu

e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia,

przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i

poprawianie danych osobowych, itp.

3. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po

dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Kupujący w celu

rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail,

hasła (widocznego tylko dla Kupującego), imienia (lub nazwy firmy), nazwiska (lub NIP), pełnego

adresu zamieszkania oraz numeru telefonu komórkowego. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail wysłane potwierdzenie rejestracji, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną..

4. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Właściciel  bellohome.pl   może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7

dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak

również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu

dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

5. Właściciel bellohome.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i

celem funkcjonowania sklepu,

b. działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi,

nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób

trzecich,

c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub

związanej z nimi działalności,

d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub

związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze

zablokowania dostępu do Konta Klienta,

e. Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f. Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu.

g. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do

ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze

kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

6. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 6 pkt g. należy rozumieć w

szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej

miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

7. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane

poprzez witrynę bellohome.pl zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail.

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem

Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany

do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron

umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już

zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

8. Usługą świadczoną drogą elektroniczną jest także bezpłatny „Newsletter”. Aby otrzymywać

„Newsletter” Klient powinien podać swój adres e-mail oraz imię. Rezygnacja z subskrypcji polega

na kliknięciu w link podany w stopce każdego „Newsletter-a” i wykonaniu instrukcji.

§4 Przedmiot transakcji

1. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu

ware-house.pl, opisane na stronie w chwili składania zamówienia, jako "dostępny". ware-house.pl

dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby

jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne,

Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji

telefonicznie lub drogą mailową.

2. Właściciel serwisu  bellohome.pl   ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku

dostępności towaru. W takiej sytuacji obsługa serwisu  bellohome.pl   niezwłocznie, najpóźniej

jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku

dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.

§5 Cena

1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT

właściwy dla danego produktu).

 

§6 Zamówienia

1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem

witryny internetowej  bellohome.pl   lub telefonicznie w godzinach zawartych na stronie .

W wypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną,

a. Kupujący jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

b. Zakres danych niezbędnych w takim wypadku obejmuje co najmniej wskazanie

wybranego towaru, jego ilości, a także dane Kupującego, czyli: imię i nazwisko, dane

kontaktowe i adres dostawy.

c. Zakres niezbędnych danych może się różnić w zależności od sposobu realizacji

zamówienia wybranego przez Kupującego.

d. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w trakcie rozmowy telefonicznej po potwierdzeniu

wszystkich warunków zamówienia przez konsultanta,

e. W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie przez Kupującego, będącego

konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, treść umowy sprzedaży jest

niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail

na adres podany przez takiego Kupującego. Oświadczenie konsumenta o zawarciu

umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego konsument

prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy najpóźniej w chwili dostarczenia

zamówionej rzeczy.

2. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę lub paragon fiskalny).

3. Sprzedający informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od

towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z

2013 r. poz. 1485), podpis Klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem

treści faktury VAT.

4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez

siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w

szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i

formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia firmę WAREHOUSE. również do wystawiania i przesyłania faktur VAT

w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia

2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485).

5. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Dane osobowe Kupującego mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie

niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w

szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom

pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje

dane, żądania ich poprawiania lub usunięcia.

7. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego na stronie WWW jest prawidłowe wypełnienie

formularza w serwisie internetowym, podanie numeru telefonu i adresu e-mail.

8. Po złożeniu zamówienia na stronie WWW Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w

zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze

instrukcje:

a. w przypadku płatności za pobraniem – informacje o wysłaniu towaru,

b. w przypadku płatności przelewem – numer konta,

 

9. Dla zamówień złożonych na stronie WWW do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie

otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej.

10. W celu przyśpieszenia realizacji zamówienia Kupujący może skontaktować się ze sprzedającym telefonicznie lub poprzez e-mail w celu negocjacji terminu dostawy .

.11. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer

telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Właściciel  bellohome.pl  będzie

także upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub

nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać zawarcie lub wykonanie umowy sprzedaży.

12. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli

Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej

wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od firmy WAREHOUSE jego realizacji.

 

  1. Złożenie Zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty.

 

§7 Formy płatności

1. Zapłata przed wysyłką.

a. Wpłata na konto sklepu  bellohome.pl   przed wysyłką

W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce

bankowej, za pomocą banków online, na poczcie bądź w innych placówkach

przyjmujących takie wpłaty. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-maila,

który zawierał będzie numer konta sklepu bellohome.pl   oraz kwotę jaką należy wpłacić za

towar. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru

zamówienia. Zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

b. Wpłata na konto (e-Przelew, e-Transfer)

W tym przypadku wpłaty można dokonać za pośrednictwem serwisów www.payu.pl lub

www.paypal.pl. Gdy Kupujący zdecyduje się na taki sposób zapłaty, otrzyma bezpośredni

link na do strony www.paypal.pl, lub www.payu.pl, gdzie szybko i sprawnie będzie mógł

dokonać przelewu. Zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

 

ii. Przebieg transakcji.

1. Po połączeniu z serwerem sklepu  bellohome.pl  , wyborze towaru i formy

płatności kartą płatniczą dochodzi do zestawienia szyfrowanego

połączenia z serwerem PayPal lub PayU, dokonania autoryzacji i

zwrócenia odpowiedzi autoryzacyjnej do serwera sklepu bellohome.pl

Czas potrzebny do wygenerowania odpowiedzi zazwyczaj nie przekracza

kilkunastu sekund.

2. Szyfrowanie połączenia oznacza, że poufne dane Kupującego dotyczące

posiadanej karty nie będą ujawniane nikomu poza systemem PayU lub

PayPal. Wszystkie dane dotyczące karty płatniczej Kupujący podaje na

stronie serwisu www.payu.pl lub www.paypal.pl i tym samym są one

niedostępne dla obsługi sklepu  bellohome.pl   jak i dla strony trzeciej.

 

2. Płatność za pobraniem

W tym przypadku Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony towar w momencie

jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę

równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania, następnie wręcza  towar klientowi. Opłaty te doliczane są w

momencie składania przez Kupującego zamówienia i wyboru formy płatności.. Zapłata powinna nastąpić w dniu dostawy.

3. W wypadku złożenia zamówienia telefonicznie , możliwe jest

skorzystanie przez Kupującego z formy „Płatność za pobraniem”. Dostępność innych form płatności, w tym sprzedaży ratalnej jest zależna od danych podanych przez Kupującego podczas składania zamówienia.

§8 Sprzedaż ratalna

1. Jedną z form płatności proponowaną przez sklep Internetowy jest kredyt ratalny. Taka forma

płatności jest oferowana przez wiarygodne banki i instytucje finansowe (dalej Bank)

współpracujące z  bellohome.pl  . Aktualna informacja o współpracujących Bankach widoczna jest

na stronie Sklepu Internetowego.

2. Kredyt ratalny dostępny jest przy zamówieniach na kwotę powyżej 500 zł.

3. Na kartach produktów, dla których możliwa jest sprzedaż ratalna, znajduje się kalkulator ratalny,

który dla podanej liczby rat, wielkości wpłaty własnej umożliwi szybkie ustalenie przybliżonej

wartości rat.

4. W przypadku, gdy Kupujący decyduje się na zakup ratalny, podczas złożenia zamówienia

konieczne jest wybranie formy płatności „kupuję na raty(…)”.

a. Końcowym etapem po wysłaniu zamówienia jest uzupełnienie wniosku ratalnego z

danymi, które posłużą do weryfikacji zdolności kredytowej w Banku.

b. Dane podane we wniosku muszą być zgodne z rzeczywistością i będą weryfikowane w

procesie przyznawania kredytu.

c. W wypadku gdy z powodu braku niezbędnych informacji nie jest możliwe wypełnienie

wniosku ratalnego w danym momencie, można go wypełnić w przeciągu kolejnych 48

godzin. Dostęp do wniosku ratalnego jest z wykorzystaniem linku otrzymanego za

pośrednictwem poczty elektronicznej.

d. Wniosek ratalny nie stanowi dowodu zawarcia umowy kredytowej i jest wymagany jedynie

do przeprowadzenia weryfikacji zdolności kredytowej w Banku.

e. Wniosek kredytowy jest składany przez specjalnie stworzone zabezpieczone formularze

na stronie www. Gwarantujemy całkowite bezpieczeństwo i poufność podczas

wypełniania wniosku ratalnego na naszej stronie.

f. Decyzja Banku najczęściej podjęta zostaje w przeciągu jednego dnia roboczego. O

wynikach weryfikacji zostaną Państwo poinformowani w osobnym e-mailu lub

telefonicznie przez pracownika sklepu bellohome.pl

g. Umowa kredytowa będzie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:

oryginał i kopia.

h. W wypadku negatywnej weryfikacji i odrzucenia wniosku przez Bank, zaproponujemy

dalszy sposobu postępowania.

i. Warunkiem koniecznym do skorzystania z możliwości zakupu na raty jest podanie przez

Kupującego ważnego adresu poczty elektronicznej e-mail.

5. W przypadku pozytywnej weryfikacji, przystępujemy do realizacji zamówienia.

6. Przedstawiciel firmy kurierskiej poprosi o okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji

tożsamości kredytobiorcy i o podpisanie niezbędnych dokumentów, w szczególności umowy

kredytowej czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem w wyznaczonych miejscach.

§9 Dostawa i transport

1. Czas wysyłki zamówienia uzależniony jest od następujących czynników:

a. Przy płatności przed wysyłką (przelew, płatność elektroniczna), czas wysyłki jest naliczany

od momentu wpłynięcia środków na konto.

b. Od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień

wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki

ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.

c. Od godziny złożenia zamówienia. Jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 15:00, czas

wysyłki ulega wydłużeniu o 18 godzin.

 

2. Cena za transport uzależniona jest od wagi brutto wybranego towaru (towar wraz z opakowaniem)

bądź przedziału wagowego w jakim zmieści się wybrany towar (w przypadku zakupu więcej niż

jednego produktu) lub w przypadku dostawy transportem firmowym , ustalana jest indywidualnie z klientem i w całości pokrywana jest przez Kupującego.

 

b. Firm kurierskich - standardowy termin doręczenia wynosi 1 do 2 dni roboczych od

momentu wysłania. . Kurierzy mają obowiązek wniesienia do mieszkania przesyłek o wadze nie przekraczającej 30 kg .

c. Przesyłki zagraniczne - standardowy termin doręczenia wynosi 2 do 8 dni roboczych od

momentu wysłania. Wysyłamy przesyłki do krajów Unii Europejskiej takich jak: Czechy,

Niemcy, Słowacja, Austria, Węgry, Belgia, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Litwa,

Łotwa, Anglia, Finlandia, Hiszpania, Słowenia, Szwecja, Włochy, Grecja, Irlandia,

Portugalia.

3. Za granicę wysyłany jest towar o wadze do 31 kg oraz długości boku nie przekraczającej 150 cm [ niestety część naszego asortymentu nie mieści się w tym zakresie, i ze względu na to w  razie wątpliwości o możliwości wysyłki towaru za granicę prosimy o kontakt ]

Przy wysyłkach zagranicznych nie ma możliwości zapłaty kurierowi przy odbiorze.

12. W przypadku Państwa nieobecności, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można

odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna

próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi Kupujący. W przypadku nieudanych prób

doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu bellohome.pl

13. W chwili odbioru przesyłki [ w przypadku przesyłki pobraniowej, po wręczeniu kurierowi należnośći za  dostarczony towar ]

Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera.

W przypadku jeżeli nie mam mozliwośći sprawdzena przesyłki bepośrednio w  obecności kuriera, kupujący ma obowiązek zgłośić  ewentualne uszkodzenie

w  ten sam dzień , do oddziału doręczającego  firmy kurierskiej w celu spisania protokołu szkodowego oraz kontakt ze sprzedającym.

14. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości

dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy

wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania, a następnie

podpisany protokół przesłać do sklepu  bellohome.pl   na e-mail biuro.warehouse@gmail.com w formie skanu lub wersji papierowej pocztą polską.

§10 Gwarancje i reklamacje

1. Każdy towar zakupiony w sklepie ware-house.pl jest fabrycznie nowy [nie  doyczy towarów wyprzedażowych opisanych w aukcji ] i posiada gwarancję producenta. 

Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia towaru

oraz producenta

2. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:

a. Skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez

Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją). Szczegółowe

warunki postępowania gwarancyjnego jak i lista punktów serwisowych zostały określone

w oświadczeniu gwarancyjnym, mogą być opublikowane na stronie internetowej

producenta. Informacje o czasie trwania gwarancji i miejscu realizacji znajdują się również

na stronie internetowej bellohome.pl

 

b. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny).

Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej a na adres sklepu bellohome.pl

Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia

od umowy, chyba że sklep  bellohome.pl  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla

Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie

ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep bellohome.pl

albo sklep  bellohome.pl   nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Po tym okresie sklep ustala z kupującym  termin wymiany produktu.

Jeżeli w ciągu 14 dni sklep  bellohome.pl   nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza

to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże

się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep bellohome.pl

§11 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do

odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od

dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed

upływem terminu.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do

odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie

14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie

oświadczenia przed upływem terminu.

3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w

szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na

odległość, m.in.:

a. wiadomością e-mail, na adres reklamacje.warehouse@gmail.com

b. w formie pisemnej, na adres WAREHOUSE Hucisko 51 36-147 Niwiska

4. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o

odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu

dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez

Sprzedającego oraz

b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać zwrócone zwykłą przesyłką kurierską 

6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie

przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po

spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca

krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

g. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu

dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne

usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części

zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od

umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 

7. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest

obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym

niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru

przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w

terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby

wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem

korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o

odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym

koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy

użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie

zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać

się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub

dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie

nastąpi wcześniej.

12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Adres do zwrotu towaru:

WAREHOUSE MAGAZYN

Rzeszowska 64A 

36-110 Majdan Królewski

 

13. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny , lub

kontakt mailowy na adres: reklamacje.warehouse@gmail.com - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące

informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

 

§13 Bezpieczeństwo

1. Witryna  bellohome.pl   współpracuje z platformami płatniczymi PayU (www.payu.pl) i PayPal

(www.paypal.pl), które gwarantują najwyższe bezpieczeństwo.

2. Transakcje dokonywane są na serwerach PayPal lub PayU, na specjalnie zabezpieczonych

stronach, a właściciel witryny  bellohome.pl  l nie ma dostępu do danych transakcji.

3. System płatności oferowany przez PayU i PayPal nie wymaga i nie umożliwia właścicielowi

bellohome.pl przechowywania w swoich bazach danych numerów kart płatniczych. Wszystko

odbywa się na stronach www.paypal.pl lub www.payu.pl

4. Dane dotyczące płatności są szyfrowane 128 bitowym protokołem SSL a sklep zostaje jedynie

powiadomiony o powodzeniu lub niepowodzeniu transakcji. Wszelkie dane, jakie powierza nam

Kupujący są możliwie najlepiej chronione przed dostępem niepowołanych osób.

§14 Postanowienia końcowe

1. Do transakcji zawieranych z udziałem zagranicznych przedsiębiorców zastosowanie mają

przepisy prawa polskiego , w tym Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia

18 maja 1964r. )

2. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego

bellohome.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi

znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. Zawartość stron internetowych sklepu bellohome.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.

543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

4. Firma WAREHOUSE. informuje, że informacje dotyczące towaru prezentowanego na stronach

bellohome.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

5. Opisy produktów i ich zdjęcia oraz informacje prasowe pochodzą z bazy danych stanowiącej

własność  bellohome.pl   Zakazuje się jakiego

6. Złożenie zamówienia przez Kupującego upoważnia właściciela witryny bellohome.pl

do przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu zawarcia i wykonania

umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o

ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).

7. O każdej zmianie Regulaminu Operator Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą

mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany

Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień

złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu

w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące

przepisy prawa